Algemeen

Bestuurlijke samenvatting

Na ruim anderhalf jaar coronacrisis breekt de tijd van sociaal en economisch herstel aan. Daarvoor staan we als samenleving en gemeente aan de lat. De gemeente kan en wil hier een rol in spelen door een gericht herstelbeleid uit te voeren. We focussen ons daarbij op die onderdelen van onze samenleving, die dat het hardste nodig hebben.

Het zijn wel financieel onzekere tijden. We weten nog niet precies wat de effecten van de coronacrisis zijn, en hoe een nieuw kabinet ondersteunt op weg naar herstel. We staan voor grote opgaven als de energietransitie en de invoering van de Omgevingswet. We willen niet bezuinigen op belangrijke voorzieningen als verenigingen, sportclubs en sportterreinen, schoolgebouwen, cultuur en de leefbaarheid van de openbare ruimte. Juist tijdens de coronacrisis zagen we hoe belangrijk die zijn voor het welzijn van mens en maatschappij.

Het college kiest er dan ook nadrukkelijk voor om geen zaken ‘stuk te bezuinigen’, maar wel conform het coalitieakkoord, de strikt noodzakelijke maatregelen te treffen, om aan het einde van deze raadsperiode tot een structureel sluitende begroting in 2022 te komen. Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen, waarna een nieuw college aan de slag gaat.  

Daarom ligt er net als vorig jaar, een beleidsarme begroting voor u. De gemeente staat de komende jaren voor een aantal forse opgaven, die een grote impact hebben op het huishoudboekje. Het algemeen financieel beeld in 2022 en de jaren daarna geeft nauwelijks ruimte voor nieuw beleid, zonder dat dit ten koste gaat van bestaand beleid. Hierin staat de gemeente Leidschendam-Voorburg niet alleen. Als werkzaamheden of projecten al zijn gestart of als er nieuwe wettelijke taken op onze gemeente afkomen, pakken we deze uiteraard op.

Positief is dat het kabinet extra geld heeft toegezegd aan gemeenten voor de uitvoering van de jeugdzorg (landelijk € 1,8 miljard op jaarbasis). Voor Leidschendam-Voorburg betekent dit vooralsnog voor een extra bijdrage van € 4,7 miljoen . Gemeenten en Rijk moeten wel maatregelen nemen om het tekort terug te dringen. De verwachting is dat gemeenten tijdelijk extra middelen krijgen, maar dat daar een afbouw in zit in de veronderstelling dat gemeenten hierop actie ondernemen. Leidschendam-Voorburg krijgt met behulp van de bouwstenen uit de aanscherping van het Sociaal Kompas meer grip op het sociaal domein, en daarmee meer grip op de uitgaven. In het ruimtelijke domein werken we aan een toekomstbestendige gemeente met behulp van de in 2021 vastgestelde bouwstenen en werken deze verder uit in de Omgevingsvisie.

Het college ziet ernaar uit om samen met de samenleving de schouders eronder te zetten, op weg naar herstel.

Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,
Jules Bijl
Astrid van Eekelen
Juliette Bouw
Floor Kist
Jan-Willem Rouwendal

Deze pagina is gebouwd op 11/22/2021 15:38:28 met de export van 11/19/2021 14:04:14