Bijlagen

Verdeling personeelskosten over taakvelden

Verdeling personeelskosten over taakvelden

Overzicht personele lasten

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Programma Bestuur en Ondersteuning

Bestuur

2.731

2.121

2.136

2.136

2.136

2.136

Burgerzaken

3.752

3.113

2.768

2.768

2.768

2.768

Beheer overige gebouwen en gronden

821

824

816

816

816

816

Parkeerbelasting

17

19

117

117

117

117

Bestuur en Ondersteuning

7.321

6.077

5.837

5.837

5.837

5.837

Programma Veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

1

1

1

1

1

1

Openbare orde en veiligheid

2.018

2.176

2.281

2.281

2.281

2.281

Veiligheid

2.019

2.177

2.281

2.281

2.281

2.281

Programma Verkeer en Vervoer

Verkeer en Vervoer

1.902

2.249

2.038

2.038

2.038

2.038

Parkeren

107

103

207

207

207

207

Recreatieve havens

2

2

1

1

1

1

Openbaar vervoer

17

19

19

19

19

19

Verkeer en Vervoer

2.028

2.373

2.264

2.264

2.264

2.264

Programma Economie

Economische ontwikkeling

288

306

268

268

268

268

Fysiek bedrijfsinfrastructuur

95

36

46

46

46

46

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

38

40

44

44

44

44

Economie

420

382

358

358

358

358

Programma Onderwijs

Onderwijshuisvesting

325

319

300

300

300

300

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

571

588

684

684

684

684

Onderwijs

897

908

984

984

984

984

Programma Sport, cultuur en recreatie

Sportbeleid en activering

130

139

93

93

93

93

Sportaccommodaties

369

370

382

382

382

382

Cultuurpres.,productie&participatie

96

102

101

101

101

101

Musea

26

28

46

46

46

46

Cultureel erfgoed

225

240

304

304

304

304

Media

52

82

74

74

74

74

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.427

2.938

2.901

2.901

2.901

2.901

Sport, cultuur en recreatie

3.325

3.899

3.900

3.900

3.900

3.900

Programma Sociaal domein

Samenkracht en burgerparticipatie

1.590

2.385

1.846

1.846

1.846

1.846

Wijkteams

855

914

941

941

941

941

Inkomensregelingen

3.760

3.972

4.101

4.101

4.101

4.101

Begeleide participatie

271

289

300

300

300

300

Arbeidsparticipatie

2.195

2.310

2.418

2.418

2.418

2.418

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

508

515

524

524

524

524

Maatwerk dienstverlening 18+

1.326

1.297

1.336

1.336

1.336

1.336

Maatwerk dienstverlening 18-

890

1.328

1.107

1.107

1.107

1.107

Geëscaleerde zorg 18+

57

61

63

63

63

63

Geëscaleerde zorg 18-

391

418

418

418

418

418

Sociaal domein

11.844

13.491

13.053

13.053

13.053

13.053

Programma Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid

52

56

46

46

46

46

Riolering

424

469

631

631

631

631

Afval

211

212

168

168

168

168

Milieubeheer

870

851

707

707

707

707

Begraafplaatsen en crematoria

199

245

228

228

228

228

Volksgezondheid en milieu

1.755

1.833

1.781

1.781

1.781

1.781

Programma VHROSV

Ruimtelijke ordening

2.441

2.094

1.562

1.564

1.565

1.517

Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)

557

327

302

252

257

184

Wonen en bouwen

2.631

2.209

2.829

2.829

2.829

2.829

VHROSV

5.629

4.630

4.693

4.644

4.651

4.530

Programma Tussenrekeningen activa

Geactiveerde kosten

661

0

0

0

0

0

Tussenrekeningen activa

661

0

0

0

0

0

Programma Algemene Dekkingsmiddelen

OZB Woningen

49

97

93

93

93

93

OZB Niet-woningen

66

130

125

125

125

125

Belastingen overig

217

255

203

203

203

203

Algemene Dekkingsmiddelen

332

483

421

421

421

421

Programma Overhead

Overhead

12.241

14.173

15.183

15.089

15.189

15.294

Overhead

12.241

14.173

15.183

15.089

15.189

15.294

TOTAAL

48.471

50.425

50.755

50.613

50.720

50.705

Bedragen x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 11/22/2021 15:38:28 met de export van 11/19/2021 14:04:14