Doelenboom

HD0

0. Langer zelfstandig wonen

SD0.1

0.1 Langer zelfstandig wonen

Langer Zelfstandig Wonen

Om inwoners langer zelfstandig thuis te laten wonen is een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar gesteld middels de Bestemmingsreserve Langer Zelfstandig Wonen. De inzet van de bestemmingsreserve is vastgelegd in het bestedingsplan langer zelfstandig wonen Leidschendam-Voorburg 2021 t/m 2030.

In 2022 wordt uitvoering gegeven aan het bestedingsplan langer zelfstandig wonen Leidschendam-Voorburg 2021 t/m 2030. Hieronder vallen onder andere de blijverslening, collectieve woningaanpassing, woonzorgconcepten, flatcoach, doorstroommakelaar en noodwoningen.

Decentralisatie Beschermd Wonen

Vanaf 1-1-2023 heeft de gemeente de (financiële) verantwoordelijkheid voor nieuwe Beschermd Wonen cliënten. De voorbereidingen hiervoor vinden in 2022 plaats.

In het najaar van 2021 wordt de regiovisie Beschermd Wonen vastgesteld.
In 2022 worden de kaders daaruit uitgewerkt en vastgesteld in formele samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten in de H5.
Er wordt een start gemaakt met de intensiever samenwerking op uitvoering tussen het lokale Wmo-loket en de regionale uitvoering door de gemeente Den Haag.

Onderwijshuisvesting

De gemeente geeft samen met de schoolbesturen uitvoering aan de Integrale Huisvestingsplannen voor het primair en voortgezet onderwijs.

In 2022 staan de volgende opleveringen gepland:
-   IKC Heeswijk :             Q4 2022
-   Veurs Voorburg:           Q2 2022
In 2022 wordt gewerkt aan de volgende nieuwbouw projecten:
-   St. Maartenscollege
-   De Vijverhof
-   Maria Bernadette

Het rapporteren over de voortgang van nieuwbouw projecten vindt periodiek plaats via het projectenboek.

Inburgeraars doen zo volwaardig mogelijk mee aan de samenleving

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Per 1 januari 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers. Hieronder vallen zowel statushouders als gezinsmigranten die onder de nieuwe Wet inburgering inburgeringsplichtig gesteld worden. De gemeente wordt daarbij verantwoordelijk voor de begeleiding van het inburgeringsproces, zodat inburgeraars zo snel mogelijk participeren, het liefst via betaald werk. De omvang van de doelgroep is nog niet inzichtelijk, omdat de taakstelling t.a.v. te huisvesten statushouders nog onbekend is. Deze wordt ieder jaar in oktober bekend gemaakt. Ook is de termijn waarbinnen voor deze statushouders huisvesting wordt gevonden onzeker. Daarnaast kan ook het aantal gezinsmigranten per jaar fluctueren. Het jaar 2022 wordt daarom gebruikt om inzicht te krijgen in de omvang van de doelgroep en in de werking van het nieuwe inburgeringsstelsel. Voor alle inburgeringsplichtigen wordt door de gemeente binnen tien weken een brede intake uitgevoerd en een Plan Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld, waarna de inburgeraar start met een leerroute (gericht op taal op B1-niveau, onderwijs of het vergroten van de zelfredzaamheid). Inburgeraars worden gestimuleerd het voor hen hoogst haalbare taalniveau te bereiken; bij jongeren wordt met name ingezet op het volgen van onderwijs. Binnen de uitvoering van het inburgeringsstelsel wordt met diverse maatschappelijke partners samengewerkt.

Per 1 januari 2022 geeft de gemeente uitvoering aan de Wet inburgering 2021 en het lokale beleid. Daarbij worden inburgeraars gestimuleerd om zo snel mogelijk te participeren (bij voorkeur via betaald werk) en om het voor hen hoogst haalbare taalniveau te behalen.

Herstelbeleid

De gemeente heeft gedurende de corona crisis acute maatregelen genomen. Voor de komende periode wordt er ingezet op herstel. De contouren voor het herstelbeleid zijn in 2021 vastgesteld. De verdere uitwerking volgt de komende jaren en komt terug onder de verschillende programma’s en taakvelden.

HD1

1. Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen

SD1.1

1.1 Meer jeugd groeit op in een veilige omgeving

Versterken preventie en de effectiviteit van de jeugdhulp en passend onderwijs

Verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. Hierdoor verbeteren de kansen voor kinderen en jeugdigen op een goede toekomst en kunnen de kosten van overbruggingszorg worden teruggedrongen doordat er minder/kortere trajecten jeugdhulp in het onderwijs worden gerealiseerd.

In nauwe samenwerking met Den Haag, Rijswijk en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs worden de volgende pilots uitgevoerd:
   Invoering Onderwijs Jeugdhulp Arrangementen (OJA’s) op scholen voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Een OJA betreft het integrale aanbod van hulp voor jeugdigen/leerlingen die een combinatie van (extra) onderwijsondersteuning en jeugdhulp nodig hebben als voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het onderwijs en om hun ontwikkelingsperspectief te kunnen bereiken.  
   Terugdringen aantal thuiszitters door: verdere invoering Routeboek Verzuim en Thuiszitters op primair en voortgezet onderwijs en door het vergroten van de professionele ruimte van professionals betrokken bij multidisciplinair ovelreg in het voortgezet onderwijs.
   Gerichte aanpak ongelijke kansen in het primair onderwijs
   Problematiek aansluiting kinder-dag-centra (KDC, opvang voor kinderen van 2 tot 18 jaar met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige beperking) en het passend onderwijs in beeld krijgen en aanpakken

Hierdoor worden kortere/minder trajecten jeugdhulp in het onderwijs ingezet.

SD1.2

1.2 Inwoners ontdekken en ontwikkelen hun talenten en vaardigheden

Er zijn geen speerpunten

SD1.3

1.3 Inwoners bereiken het voor hen best passende opleidingsniveau

Er zijn geen speerpunten

SD1.4

1.4 Meer jongeren zijn goed voorbereid op de arbeidsmarkt

Er zijn geen speerpunten

SD1.5

1.5 Meer inwoners hebben een gezonde leefstijl

Er zijn geen speerpunten

HD2

2. Inwoners houden zo lang mogelijk regie over eigen leven en zelfstandig functioneren

SD2.1

2.1 Meer inwoners redden zich zonder individuele ondersteuning van de gemeente

Er zijn geen speerpunten

SD2.2

2.2 Meer inwoners kunnen zich financieel goed redden

Minder kinderen groeien op in armoede

Het aantal kinderen dat opgroeit in armoede is gedaald van 13,5% in 2016 naar minder dan 10% in 2022 (bron: Minimabeleid 2019-2022. p. 12)

Het minimabeleid met de diverse regelingen voor kinderen wordt uitgevoerd waarbij kinderen die opgroeien in een minimagezin worden ondersteund. Het communicatiemateriaal van de minimaregelingen is herzien en wordt verspreid.

SD2.3

2.3 Meer inwoners zijn aan het werk, bij voorkeur op een reguliere werkplek

Er zijn geen speerpunten

SD2.4

2.4 Meer mensen zijn in staat (begeleid) zelfstandig te wonen

Er zijn geen speerpunten

HD3

3. LV is een solidaire en inclusieve gemeente

SD3.1

3.1 Meer inwoners voelen zich betrokken bij elkaar, de buurt en/of de gemeente

Er zijn geen speerpunten

SD3.2

3.2 Minder inwoners ervaren belemmeringen mee te doen in de samenleving

Er zijn geen speerpunten

SD3.3

3.3 Er is ruimte voor verschillen

Er zijn geen speerpunten

HD4

4. Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste hulp op tijd

SD4.1

4.1 Kwalitatief goede en rechtmatige hulp

Er zijn geen speerpunten

SD4.2

4.2 Een snelle, klantvriendelijke toeleiding naar juiste hulp

Er zijn geen speerpunten

SD4.3

4.3 Effectieve ondersteuning, licht waar mogelijk, zwaar waar nodig

Doorontwikkeling lokale team als volwaardig partner binnen de veiligheidsketen

Landelijk is de ambitie uitgesproken om toe te werken naar regionale veiligheidsteams (waarin Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen worden samengebracht), in deze ambitie is een spilfunctie toegewezen aan de lokale teams, bijvoorbeeld in een regierol van nul tot 100. Deze ontwikkeling en andere ontwikkelingen in de veiligheidsketen vragen om een andere/bredere rol van het lokale team. Om zo uiteindelijk als volwaardig partner te kunnen functioneren binnen deze keten met als doel het creëren van duurzame veiligheid in de huishoudens.

• Implementatie Beter Samenspel
• Hervorming JB keten (herziening caseloadnorm, sturen op actueel zicht op wachtlijsten, inzet Expertiseteam Complexe Zorg)

Regiovisie Jeugdhulp

De verdere transformatie van de jeugdhulp is het doel van de regiovisie.Deze transformatie behelst met name een verschuiving jeugdzorg van zware naar lichte zorgvormen , de-medicalisering en normalisering. De regiovisie biedt ruimte voor een lokale uitwerking. Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg betekent dit dat het lokale jeugdbeleid in 2022 geactualiseerd wordt.

  • In 2022 wordt samen met de jeugdhulpaanbieders gewerkt aan een effectievere en efficiëntere inzet van jeugdhulp.
  • Duidelijke afbakening in ons lokaal jeugdbeleid van de jeugdwet door o.a. de grenzen en ruimte worden verkend in andere domeinen en wetten, zoals bijvoorbeeld bij de WLZ en passend onderwijs.
  • Verbeteren afstemming passend onderwijs en jeugdhulp (afwegingskader en werkwijze).
  • Voortzetten van de POH-J bij de huisartsen, in de doorontwikkeling zal aandacht zijn voor de aansluiting met het lokale team en partners in het voorliggend veld. Op dit moment is er in 20  van de 25 huisartspraktijken een POH aanwezig. De ambitie is dat in 2022 bij alle huisartsen een  POH-J aanwezig is.
  • Het Rijk heeft bij het verstrekken van de extra middelen verschillende besparingsmogelijkheden gepresenteerd. Deze besparingsmogelijkheden worden lokaal in het jeugdbeleid verder uitgewerkt.

HD5

5. De gemeente is er voor inwoners, ondernemers en organisaties

SD5.1

5.1 De organisatie voldoet aan (toekomstige) eisen van de samenleving

Sociaal Kompas

In het Sociaal Kompas staat hoe de gemeente zorgt voor effectieve en efficiënte ondersteuning aan inwoners. Het geeft richting voor beleid en uitvoering, met oog voor de onderlinge samenhang, zodat ontwikkelingen en initiatieven elkaar kunnen versterken.

In 2022 wordt de verdere aanscherping van het Sociaal Kompas geïmplementeerd op een aantal beleidsterreinen. Gestart wordt met het beleidsterrein jeugd.

Leidschendam Noord

In het programma Sterk voor Noord werken inwoners, gemeente, corporaties, maatschappelijke partners, zorginstellingen, scholen, het bedrijfsleven en politie samen aan een kansrijke toekomst voor alle inwoners in Leidschendam-Noord. Samen zorgen we ervoor dat de achterstanden in Leidschendam-Noord op het gebied van onderwijs, financiële zelfredzaamheid  en wonen worden ingelopen, en in een periode van 20 jaar stijgen richting het gemiddelde niveau van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Het behalen van deze ambitie vereist een langdurige en integrale samenwerking. Om inzichtelijk te maken wat de huidige en de gewenste situatie in de wijken is, zijn concrete opgaven geformuleerd. De drie opgaven zijn uitgesplitst naar de thema’s jeugd & school, financiële zelfredzaamheid en de (fysieke) leefomgeving. De voornaamste focus ligt op de inwoners uit De Heuvel Noord en Prinsenhof hoogbouw, omdat de achterstanden dit rechtvaardigen. Na vaststelling van het programmaplan in Q4 2021 kan gestart worden met de uitvoeringsplannen voor 2022.

Voorjaar 2022: met partners en inwoners opstellen van nieuwe uitvoeringsplannen op de drie belangrijkste thema’s.

SD5.2

5.2 Inwoners zijn zeer tevreden over de gemeentelijke dienstverlening

Er zijn geen speerpunten

SD5.3

5.3 Een goed functionerende democratie

Er zijn geen speerpunten

HD6.

6. Een economisch vitale gemeente

SD6.1

6.1 Behoud van bedrijvigheid en werkgelegenheid

Er zijn geen speerpunten

SD6.2

6.2 Een levendige leefomgeving met passende voorzieningen en activiteiten

Er zijn geen speerpunten

SD6.3

6.3 Goed beschermd en beleefbaar erfgoed

Er zijn geen speerpunten

HD7

7. Een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente

SD7.1

7.1 Een verkeersveilige gemeente

Project Bereikbaar Stompwijk

De gemeente verbetert de ontsluiting en bereikbaarheid van Stompwijk. Hiermee verbeteren ook de recreatieve mogelijkheden, economische kansen en leefbaarheid in de dorpskern van Stompwijk.

aanbesteding en realisatie van de herinrichting van de Dr. van Noortstraat. Dit werk wordt in samenwerking met het Hoogheemraadschap Rijnland uitgevoerd (diverse wateropgaven).

SD7.2

7.2 Voldoende parkeergelegenheid

Parkeermaatregelen ten behoeve van Leidschendam Centrum

Een goede bereikbaarheid en voldoende parkeermogelijkheden zijn belangrijke voorwaarden voor een leefbaar Leidschendam Centrum. Een buurt waar het goed wonen, winkelen en recreëren is. De op basis van gesprekken met bewoners en ondernemers vastgestelde maatregelen worden verder uitgevoerd.

Afhankelijk van de te doorlopen procedures wordt naar verwachting de uitbreiding van de blauwe zone in 2022 geïmplementeerd.
Sensoren zijn aanbesteed en worden in het voorjaar van 2022 geplaatst.
De parkeergarage aan de Rijnlandstraat is opgenomen in het bouwplan Leytse Hof. Het bouwplan wordt door de ontwikkelaar uitgewerkt en de omgevingsvergunning wordt in procedure gebracht.

SD7.3

7.3 Wonen en werken zijn goed bereikbaar met fiets, auto & OV

Bereikbaar Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid

De goede bereikbaarheid is een van de sterke punten van Leidschendam-Voorburg. In Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid is de bereikbaarheid een knelpunt. De gemeente neemt daarom maatregelen om de bereikbaarheid en doorstroming in Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid te verbeteren.

In 2022 vindt monitoring van de verkeersstromen plaats. De haalbaarheid van een tramhalte bij Overgoo wordt nader in beeld gebracht.

Bereikbaarheid Mall of the Netherlands / Doorstroming N14

De gemeente zet samen met partners als rijk, regio, Unibail Rodamco Westfield en de hulpdiensten in op het verbeteren van de doorstroming rondom en bereikbaarheid van de Mall. Gemeente en Rijk willen samen de doorstroming op de kruisingen N14, Heuvelweg en Noordsingel verbeteren.

In 2022 wordt de verkeerssituatie rond de Mall wordt actief gemonitord. Waar nodig worden maatregelen genomen. Acties voor voor het project A4 Haaglanden N14 zijn nog niet bekend omdat het nog onduidelijk wat de precieze gevolgen van de stikstofproblematiek zijn.

Beter Openbaar Vervoer in Leidschendam Zuid

Inzet van de gemeente is de bereikbaarheid van Leidschendam Zuid per openbaar vervoer te verbeteren. Een eerste studie laat zien dat een nieuwe tramhalte aan de Overgoo qua vervoerswaarde kan worden aangelegd.

De halte Overgoo inpassen in de gebiedsontwikkelingsplannen van Overgoo en de financiële haalbaarheid onderzoeken.

Verbeteren regionale fietsroutes

Samen met gemeenten werken we in de MRDH aan de ontbrekende delen van de snelfietsroute Leiden-Den Haag (Velostrada) en de fietsroute Pijnacker-Den Haag. Doel is het beworderen van het fietsgebruik als duurzame vervoerwijze.

Voor de Velostrada wordt in 2022, na bestuurlijke besluitvorming over het voorlopig ontwerp, samen met gemeente Den Haag gewerkt aan de uitwerking van het ontwerp van de route tussen station Den Haag van van NOI en Binckhorst. De herinrichting van het kruispunt Appelgaarde-Populierendreef-Hofzichtlaan wordt voorbereid en de uitvoering start eveneens in 2022. Voor de fietsroute Pijnacker-Den Haag wordt in 2022 in regionaal verband gewerkt aan de uitwerking van het schetsontwerp.

Herprofilering Veursestraatweg

Aanpassen functie en uitstraling Veursestraatweg vanaf kruising Noordsingel tot gemeentegrens alsintegraal onderdeel van de ontwikkeling van Vlietvoorde, Vliethaven en Schakenbosch

In 2022 worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
1) Uitvoeren verkeerskundig onderzoek
2) opstellen participatieplan
3) maken voorlopig ontwerp in een participatieproces                                
Vanaf 2023 volgen de ondertaande activiteiten:
1) uitwerken definitief ontwerp
2) technische uitwerking ontwerp
3) aanbesteding
4) uitvoering
De exacte planning is nog niet bekend

Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt

Met de aanleg van de parkeerplaatsen verbeteren we de bereikbaarheid van Leidschendam-Zuid en verlichten we de parkeerdruk voor de Zeeheldenbuurt. De parkeerplaatsen liggen op loopafstand van RandstadRail halte én vlak bij de aansluiting op de A4. Om het gebruik voor de Zeeheldenbuurt te vergroten, is het wenselijk een directe loopbrug te plaatsen. Overdag kunnen zij gebruikt worden als carpoolplaats en P+R locatie voor de RandstadRail halte.

In 2022 worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
1) Realiseren parkeerplaatsen en onderzoeken mogelijkheid plaatsen van deelfietsen, deelscooters en/of deelauto's.
2) Voor een betere bereikbaarheid vanuit de Zeeheldenwijk moet een loopbrug tussen de Broekweg en het te realiseren parkeerterrein worden aangelegd.

Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan

De afgelopen twee jaar is de gemeente intensief met vastgoedeigenaren, winkeliers en bewoners in gesprek over de herinrichting van de openbare ruimte in het winkelcentrum Julianabaan. Doel is door een fysieke transformatie een toekomstig bestendig winkelcentrum te realiseren.

In 2022 worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
1) Uitwerken voorlopig ontwerp incl. participatie
2) technische uitwerking ontwerp.                                                                                                           
Vanaf 2023 volgt de aanbesteding en uitvoering
De exacte planning is nog niet bekend

HD8.

8. Een groene duurzame woongemeente

SD8.1

8.1 Aantrekkelijke variatie woningen en woonmilieus voor iedereen

Sociale en middel-dure woningbouw stimuleren

Bij nieuwe initiatieven tot woningbouw geldt een aandeel sociale huurwoningen van 30% en aandeel middel-dure huur-/koopwoningen van 20% per locatie als uitgangspunt.

De inzet van de taskforce sociale woningbouw wordt gecontinueerd.

Implementatie Omgevingswet

Inwoners zijn gebaat bij een goede ruimtelijke ordening in de gemeente. Alle wetten voor de leefomgeving worden met de Omgevingswet gebundeld in één wet die op 1 juli 2022 wordt ingevoerd. De gemeente gaat werken volgens deze wet. Belangrijke instrumenten hierbij zijn de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan die in de komende collegeperiode worden vastgesteld.

In 2022 wordt de ‘bruidsschat’ geïmplementeerd en minimaal 10 gemeentelijke verordeningen verwerkt in het omgevingsplan in wording. Daarnaast wordt een test-omgevingsplan met succes ontsloten via het DSO.
In 2022 en 2023 wordt het tijdelijke omgevingsplan omgezet in het definitieve omgevingsplan. Eveneens worden in die periode de vier bouwstenen worden uitgewerkt in één Omgevingsvisie.

SD8.2

8.2 Aantrekkelijke leefomgeving voor mens, plant, dier

Er zijn geen speerpunten

SD8.3

8.3 Een gezond woon- en leefklimaat

Er zijn geen speerpunten

SD8.4

8.4 Duurzaam energiegebruik

Lokale energiestrategie uitwerken

In de lokale energiestrategie wordt de wijkaanpak inclusief het participatietraject daarvoor uitgewerkt. Tevens wordt gekomen tot een wettelijk vereiste warmtetransitie-visie.

De lokale energietransitie heeft tot doel te stoppen met het gebruik van aardgas. Daartoe zoekt de gemeente samen met stakeholders hoe we kunnen overstappen op schone energie. Op basis van de vastgestelde Lokale Eenergie Strategie, de Warmtetransitievisie en het bestedingsplan bestemmingsreserve duurzaamheid en energietransitie start de gemeente in 2022 in twee wijken met de wijkaanpak. Daarbij worden inwoners, corporaties, VVE's, Stedin, Dunea en alle andere denkbare stakeholders zoals Energy Common betrokken. Tevens zorgt de gemeente uit hoofde van zijn voorbeeldrol in 2022 voor een volgende stap in de verduurzaming van het eigen vastgoed door twee gebouwen te verduurzamen.

SD8.5

8.5 Duurzaam gebruik van grondstoffen

Er zijn geen speerpunten

SD8.6

8.6 Duurzaam, robuust en kwalitatief goed watersysteem

Er zijn geen speerpunten

HD9.

9. Een veilige gemeente

SD9.1

9.1 Een veilige gemeente, waarin inwoners zich ook veilig voelen

Er zijn geen speerpunten

Deze pagina is gebouwd op 11/22/2021 15:38:28 met de export van 11/19/2021 14:04:14