Bijlagen

Begroting naar taakvelden

Nr.

Taakveldnaam

Lasten

Baten

Saldo

0.01

Bestuur

4.417

8

-4.409

0.10

Mutaties reserves

10.662

17.462

6.801

0.12

Onvoorziene uitgaven

100

0

-100

0.02

Burgerzaken

3.757

1.162

-2.596

0.03

Beheer overige gebouwen en gronden

1.800

1.646

-154

0.04

Overhead

33.330

0

-33.330

0.05

Treasury

-117

3.082

3.199

0.61

OZB Woningen

253

9.171

8.919

0.62

OZB Niet-woningen

190

5.084

4.894

0.63

Parkeerbelasting

117

267

149

0.64

Belastingen overig

230

530

299

0.07

Algemene en overige uitkeringen

0

126.359

126.359

0.08

Overige baten en lasten

-342

0

342

0.09

Vennootschapsbelasting

30

0

-30

1.01

Crisisbeheersing en brandweer

6.214

0

-6.214

1.02

Openbare orde en veiligheid

2.780

160

-2.620

2.01

Verkeer en Vervoer

11.824

351

-11.474

2.02

Parkeren

688

41

-647

2.03

Recreatieve havens

41

2

-40

2.05

Openbaar vervoer

79

0

-79

3.01

Economische ontwikkeling

701

0

-701

3.02

Fysiek bedrijfsinfrastructuur

74

0

-74

3.03

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

67

82

16

3.04

Economische promotie

373

379

5

4.01

Openbaar basisonderwijs

0

0

0

4.02

Onderwijshuisvesting

4.597

115

-4.482

4.03

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4.588

2.451

-2.137

5.01

Sportbeleid en activering

936

40

-896

5.02

Sportaccommodaties

5.469

2.279

-3.190

5.03

Cultuurpres.,productie&participatie

886

92

-794

5.04

Musea

906

51

-855

5.05

Cultureel erfgoed

458

0

-458

5.06

Media

2.001

269

-1.732

5.07

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

8.274

712

-7.562

6.01

Samenkracht en burgerparticipatie

13.716

2.612

-11.104

6.02

Wijkteams

1.974

0

-1.974

6.03

Inkomensregelingen

38.788

32.809

-5.979

6.04

Begeleide participatie

3.607

0

-3.607

6.05

Arbeidsparticipatie

5.050

151

-4.899

6.06

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

2.038

3

-2.035

6.71

Maatwerk dienstverlening 18+

14.351

723

-13.628

6.72

Maatwerk dienstverlening 18-

21.959

0

-21.959

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

151

0

-151

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

2.762

32

-2.730

7.01

Volksgezondheid

2.869

40

-2.829

7.02

Riolering

4.823

7.665

2.842

7.03

Afval

9.911

13.172

3.260

7.04

Milieubeheer

2.086

0

-2.086

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

928

1.047

118

8.01

Ruimtelijke ordening

3.275

887

-2.388

8.02

Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)

16.304

16.304

0

8.03

Wonen en bouwen

4.944

2.126

-2.818

Totaal van Taakvelden

254.919

249.364

-5.555

Deze pagina is gebouwd op 11/22/2021 15:38:28 met de export van 11/19/2021 14:04:14