Bijlagen

Incidentele baten en lasten

In onderstaande tabellen zijn de incidentele lasten, de incidentele baten en de incidentele verrekeningen met reserves opgenomen. Het totaal hiervan zijn de incidentele baten en lasten In het hoofdstuk "Lasten en baten" is een totaaloverzicht gegeven van het begrote saldo en de opbouw daarvan in een structureel en een incidenteel deel.

Incidentele lasten

2022

2023

2024

2025

T0 Bestuur en Ondersteuning

Doorontwikkelen organisatie LV 2020-2022

1.100

150

0

0

Handgeld Nieuw Beleid Programma 0

25

0

0

0

Kabinetszaken

95

0

0

0

Raadswisseling en introductie raadsleden

31

0

0

0

Stemwijzer/opkomstbevordering

12

0

0

0

Verkiezingen

77

25

0

0

Subtotaal

1.340

175

0

0

T1 Veiligheid

Aanpak Radicalisering

27

0

0

0

Ouderen & Veiligheid

10

0

0

0

Subtotaal

37

0

0

0

T2 Verkeer en Vervoer

CID Binckhorst reg. bereikbaarheid

500

1.500

800

0

Herprofilering Veursestraatweg

25

0

0

0

Metropolitane fietsroute

15

35

0

0

Ondergronds brengen hoogspanningslijnen

1.160

1.160

1.160

0

Uitvoering planmatig onderhoud wegen

475

475

0

0

Uitvoering UVP

20

0

0

0

Subtotaal

2.195

3.170

1.960

0

T3 Economie

Aanpak Huygenskwartier

50

0

0

0

Economische agenda

170

170

0

0

Subtotaal

220

170

0

0

T4 Onderwijs

Lokaal onderwijsbeleid (LOB)

59

47

0

0

Nationaal programma Onderwijs

658

384

0

0

Verduurzaming onderwijsvastgoed

433

433

433

394

Subtotaal

1.150

864

433

394

T5 Sport, cultuur en recreatie

Archiefbeheer

125

0

0

0

Beheer en expl. Sportparken

55

28

0

0

Cultuureducatie

30

30

0

0

Incidentele groen renovatie

300

300

0

0

Landschapstafel Duin, Horst en Weide

630

630

0

0

Lokaal Sportakkoord

40

0

0

0

Musea

30

0

0

0

Ontwikkeling integrale kerkenvisie

50

0

0

0

Overige kunst en cultuur

57

50

0

0

Overige sportstimulering

7

0

0

0

Speelterreinen

8

0

0

0

Verkoop snippergroen

25

25

25

0

Subtotaal

1.355

1.063

25

0

T6 Sociaal domein

Beleid Ooievaarspas

121

0

0

0

Gedwongen kader (3D)

55

0

0

0

Informele zorg

35

35

0

0

Innovatie-/ preventiebudget Wmo (SMO)

25

0

0

0

Intensivering handhaving Sociaal Domein

300

0

0

0

Jeugd Veilig Thuis en Crisis

32

32

0

0

Kansrijke Start

29

0

0

0

Langer Zelfstandig Wonen

1.310

1.310

1.310

1.310

LHBT beleid

16

0

0

0

OGGZ algemeen

20

10

0

0

Participatiebudget (IUSD)

160

0

0

0

Participatieraad maats.onderst soc.zaken

30

30

0

0

Preventieve Schuldhulpverlening

89

14

14

0

Programma Sociaal Domein

161

28

25

0

Stimulering vrijwilligerswerk

7

0

0

0

Uitv.kn Samenkracht-burgerparticipatie

25

25

0

0

Uitvoeringskosten Jeugd 18-

200

0

0

0

Wijken en Buurten

45

0

0

0

Subtotaal

2.659

1.484

1.349

1.310

T7 Volksgezondheid en milieu

Onderz. en adv. geluid en lucht

20

10

0

0

Opstart Lokale Preventieakkoord - SISA

40

40

0

0

Subtotaal

60

50

0

0

T8 VHROSV

Beleidsadvisering ruimtelijk beleid

158

0

0

0

Bewonersinitiatieven verduurzaming

400

400

400

333

Businesscase sociale woningbouw 2020

219

0

0

0

Grex Rijnlandlaan - Maatschappelijk

220

0

0

0

Grex Rijnlandlaan - Sociaal

5

0

0

0

Klein Plaspoelpolder  deelloc. 3B

743

269

296

656

Klein Plaspoelpolder  Vlietzone deelloc4

331

809

563

469

Klein Plaspoelpolder (KPP) Actief algem.

20

30

47

-43

Klein Plaspoelpolder entree deelloc.2

44

86

162

67

Kostenverhaal Klein Plaspoelpolder (KPP)

677

1.098

1.725

2.398

Verrekening met de VOF L'dam Centrum

2.500

2.210

0

0

Vlietvoorde Deelgebied 1 Algemene kosten

1.030

942

856

5.315

Vlietvoorde Deelgebied 10 Zuid B2

0

0

7.277

7.350

Vlietvoorde Deelgebied 2 planstructuren

3.964

3.295

832

127

Vlietvoorde Deelgebied 3 Noord A

806

777

8.921

0

Vlietvoorde Deelgebied 5 Noord C

379

2.281

0

0

Vlietvoorde Deelgebied 7 Zuid A2

836

4.599

31

0

Vlietvoorde Deelgebied 8 Zuid B2

0

2.868

2.897

0

Vlietvoorde Deelgebied 9 Zuid A1

5.426

5.480

0

0

Voorbereid. implementatie Omgevingsrecht

443

154

184

0

Wijkaanpakken verduurzaming

820

820

820

1.042

Subtotaal

19.019

26.117

25.008

17.715

T14 Overhead

Applicaties en automatisering

84

85

86

87

Burgerparticipatie

30

0

0

0

Directieteam

150

0

0

0

Invoering en beh.informatiesystemen

1.090

450

150

0

Veiligheid Toezicht en Handhaving

300

300

0

0

Subtotaal

1.654

835

236

87

Totaal

29.688

33.927

29.011

19.506

Incidentele baten

2022

2023

2024

2025

T0 Bestuur en Ondersteuning

Kabinetszaken

-8

0

0

0

Subtotaal

-8

0

0

0

T4 Onderwijs

Nationaal programma Onderwijs

-658

-384

0

0

Subtotaal

-658

-384

0

0

T5 Sport, cultuur en recreatie

Landschapstafel Duin, Horst en Weide

-600

-600

0

0

Lokaal Sportakkoord

-40

0

0

0

Subtotaal

-640

-600

0

0

T6 Sociaal domein

Jeugd Veilig Thuis en Crisis

-32

-32

0

0

Wijken en Buurten

-25

0

0

0

Subtotaal

-57

-32

0

0

T7 Volksgezondheid en milieu

Opstart Lokale Preventieakkoord - SISA

-40

-40

0

0

Subtotaal

-40

-40

0

0

T8 VHROSV

Grex Rijnlandlaan - Maatschappelijk

11

0

0

0

Grex Rijnlandlaan - Sociaal

261

0

0

0

Grondexploitaties verr. voorzieningen

-498

0

0

-4.913

Klein Plaspoelpolder  deelloc. 3B

-743

-269

-296

-656

Klein Plaspoelpolder  Vlietzone deelloc4

-331

-809

-563

-469

Klein Plaspoelpolder (KPP) Actief algem.

-20

-30

-47

-3.708

Klein Plaspoelpolder entree deelloc.2

-44

-86

-162

-67

Kostenverhaal Klein Plaspoelpolder (KPP)

-677

-1.098

-1.725

-2.398

Verrekening met de VOF L'dam Centrum

-2.500

-2.210

0

0

Vlietvoorde Deelgebied 1 Algemene kosten

-1.030

-942

-856

-402

Vlietvoorde Deelgebied 10 Zuid B2

0

0

-7.277

-7.350

Vlietvoorde Deelgebied 2 planstructuren

-3.964

-3.295

-832

-127

Vlietvoorde Deelgebied 3 Noord A

-806

-777

-8.921

0

Vlietvoorde Deelgebied 5 Noord C

-379

-2.281

0

0

Vlietvoorde Deelgebied 7 Zuid A2

-836

-4.599

-31

0

Vlietvoorde Deelgebied 8 Zuid B2

0

-2.868

-2.897

0

Vlietvoorde Deelgebied 9 Zuid A1

-5.426

-5.480

0

0

Subtotaal

-16.980

-24.744

-23.605

-20.091

T10 Algemene Dekkingsmiddelen

Algemene uitkering Gemeentefonds

3.500

-85

-86

-87

Subtotaal

3.500

-85

-86

-87

Totaal

-14.883

-25.884

-23.691

-20.178

Incidentele verrekeningen met reserves

2022

2023

2024

2025

Storting in de reserves

Bereikbaarheid Stompwijk verr.res.

552

0

0

0

Overige reserves

10.110

223

223

0

Grondexploitaties verr. res.

0

0

0

3.751

Onttrekking aan reserves

Alg. reserve vrij besteedbaar

2.158

34

184

0

Bereikbaarheid Stompwijk verr.res.

7.753

0

0

0

Overige reserves

5.799

3.429

3.199

3.079

Totaal verrekeningen reserves

5.048

3.240

3.160

-672

Totaal per saldo

-9.757

-4.803

-2.160

0

Bedragen x € 1.000. Negatief bedrag = per saldo last

Deze pagina is gebouwd op 11/22/2021 15:38:28 met de export van 11/19/2021 14:04:14