Financiële Begroting

Investeringsplan 2022 - 2025

De investeringen die de gemeente Leidschendam-Voorburg de komende jaren wil doen, zijn opgenomen in het investeringsplan 2022-2025. In het investeringsplan staan zowel de vervangingsinvesteringen als de nieuwe investeringen. In de bijlagen is per programma een gedetailleerd overzicht van de geplande investeringen opgenomen. Het investeringsvolume in de planperiode 2022-2025 is weergegeven in de onderstaande tabel.

Investeringsvolume

In de onderstaande tabel zijn de geplande investeringen per programma opgesomd.
In de bijlagen is een gedetailleerd overzicht hiervan opgenomen.

Programma

Reeds beschikbaar gesteld krediet

Gerealiseerd en geraamd t/m 2021

Verwacht restant krediet per 1-1-2022

Investeringen 2022

Investeringen 2023

Investeringen 2024

Investeringen 2025

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Bestuur en Ondersteuning

1.264

0

1.264

819

223

223

0

Veiligheid

50

0

50

0

0

0

50

Verkeer en Vervoer

14.513

3.849

10.665

6.378

1.485

1.692

1.110

Econimie

0

0

0

0

0

0

0

Onderwijs

81.806

12.974

68.832

11.632

14.823

17.315

18.078

Sport, cultuur en recreatie

4.961

150

4.811

535

943

660

2.673

Sociaal domein

0

0

0

0

0

0

0

Volksgezondheid en milieu

46.731

5.749

40.982

8.825

17.260

8.151

6.746

VHROSV

350

250

100

100

0

0

0

Overhead

4.724

734

3.990

1.912

503

426

1.150

Totaal investeringsvolume

154.399

23.706

130.693

30.201

35.237

28.466

29.806

bedragen x € 1.000

In de kolom uitgaven staan de totale bruto-investeringen opgesomd. Hierbij is geen rekening gehouden met dekking uit eventuele reserve of dekking van de investeringen uit tarieven. In de kolom inkomsten worden bijdragen van derden vermeld.

Berekening kapitaallasten

Voor de berekening van de kapitaallasten wordt de annuïteitenmethode toegepast. De afschrijvingstermijnen zijn in overeenstemming met de Financiële verordening. Met afschrijven wordt gestart in het jaar na ingebruikname van de investering. Investeringen met een verkrijgingsprijs van minder dan € 25.000 worden niet geactiveerd. Het rente-omslagpercentage is 1,2%.

Deze pagina is gebouwd op 11/22/2021 15:38:28 met de export van 11/19/2021 14:04:14