Financiële Begroting

Financieel perspectief 2022 - 2025

Begrotingsuitkomsten

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Vastgestelde begroting 2021

-1.575

-1.830

1.030

962

Nota van wijziging Begroting 2021

-2.637

-1.735

-430

2.528

Mutaties in 2021

0

0

0

0

Mutaties kadernota 2022 - 2025

-5.451

-3.542

-4.049

-3.466

Begrotingssaldo na kadernota 2022 - 2025

-9.662

-7.107

-3.449

24

Exogene en autonome ontwikkelingen

3.197

1.309

924

1.533

Meicirculaire / algemene uitkering

884

274

-383

-883

Saldo loon- en prijsontwikkelingen kadernota

-61

-226

-217

-271

Kapitaallasten

87

-484

-177

-20

Subtotaal mutaties begroting 2022 - 2025

4.107

873

148

360

Saldo begroting 2022 - 2025

-5.555

-6.234

-3.301

383

Bedragen x € 1.000

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

9.757

4.803

2.160

0

Structureel begrotingssaldo

4.202

-1.431

-1.141

383

Bedragen x  € 1.000

Toelichting begrotingsmutaties

De basis voor het opstellen van de Programmabegroting 2022-2025 is de lopende begroting 2021-2024 en de Kadernota 2022-2025. Tussen het uitbrengen Kadernota en de Programmabegroting hebben zich een aantal exogene en autonome ontwikkelingen met financiële gevolgen voorgedaan. Ook zijn de effecten van de meicirculaire en verwachte kapitaallasten in de programmabegroting verwerkt.

De ontwikkelingen zijn samengevat opgenomen in onderstaande tabel en worden vervolgens nader toegelicht (een positief bedrag betreft lagere lasten of hogere baten).

Saldo loon- en prijsontwikkelingen kadernota

1

Saldo loon- en prijsontwikkeling kadernota

-61

-226

-217

-271

Totaal Saldo loon- en prijsontwikkelingen kadernota

-61

-226

-217

-271

Kapitaallasten

2

Kapitaallasten PRIS en Parkeersensoren

42

42

42

42

3

Mutatie kapitaallasten

-158

-467

-193

-185

4

Mutatie Kapitaallasten begroting 2022 - 2025

210

15

48

196

5

Fitplaatsen

16

16

16

16

6

Reserve dekking afschrijvingen

128

20

-33

-32

7

Stelpost kapitaallasten

-57

-57

-57

-57

8

Reserve dekking afschrijvingslasten (correctie)

-94

-54

0

0

Totaal Kapitaallasten

87

-484

-177

-20

Exogene en autonome ontwikkelingen

9

Monitoring verkeersmaatregelen Damcentrum

-20

0

0

0

10

Ontwikkeling jeugdzorg

3.073

1.323

1.128

836

11

Financiering geactualiseerde begroting

27

19

-41

-306

12

Jaarplan Werk en Inkomen

209

209

0

0

13

Rijksbudget BUIG

-347

-329

-339

-330

14

Water- en Rioleringsplan (WRP) 2022-2027

230

379

487

1.641

15

Actualisatie bouwleges

401

0

0

0

16

Stijging prijzen bouwmaterialen

-100

-150

-200

-200

17

Dividend Stedin

-14

186

186

186

18

Wissellocatie Oranje Nassaustraat 1b

-133

-133

-133

-133

19

Verkiezingen 2022-2025

-53

-118

-88

-87

20

Beheer en exploitatie vastgoed

-75

-75

-75

-75

Totaal Exogene en autonome ontwikkelingen

3.197

1.309

924

1.533

Meicirculaire / algemene uitkering

21

Meicirculaire 2021

884

274

-383

-883

Totaal Meicirculaire / algemene uitkering

884

274

-383

-883

Toelichting op tabel

Saldo loon- en prijsontwikkelingen kadernota

1

Saldo loon- en prijsontwikkeling kadernota

De stelposten voor loon- en prijsontwikkelingen die bij de kadernota zijn opgenomen worden in de begroting ingevuld. De budgetten zijn doorgelicht en waar nodig geïndexeerd.

Kapitaallasten

2

Kapitaallasten PRIS en Parkeersensoren

Op grond van raadsvoorstel 1180 Uitwerking Plan van Aanpak parkeermaatregelen Leidschendam Centrum, zijn inmiddels de investeringen voor de PRIS en de parkeersensoren in het IVP opgenomen. De hiervoor opgenomen stelpost kan nu worden ingezet voor deze kapitaallasten.

3

Mutatie kapitaallasten

Het effect van Riolering wordt door middel van dit journaal uit de mutatie kapitaallasten begroting 2022-2025 gehaald en onder gebracht bij het WRP

4

Mutatie Kapitaallasten begroting 2022 - 2025

De mutatie van de kapitaallasten 2022 - 2025 naar aanleiding van de actualisatie van het investeringsplan.

5

Fitplaatsen

Deze lasten waren bedoeld voor de rente en afschrijvingen behorende bij de aanleg van fitplaatsen. Dit krediet is inmiddels aangevraagd en onderdeel van het Investeringsplan. Deze lasten worden verwijderd om dubbele lasten te voorkomen.

6

Reserve dekking afschrijvingen

De geraamde kapitaallasten voor de begroting 2022 - 2025 zijn geactualiseerd. Dit heeft gevolgen voor de kapitaallasten die geheel / gedeeltelijk gedekt worden ten laste van de reserve dekking afschrijvingen. De aanpassingen zijn nodig om de juiste structurele onttrekkingen aan deze reserve te ramen.

7

Stelpost kapitaallasten

De stelpost kapitaallasten is bij de begroting 2021-2024 op totaal € 400.000 vastgesteld. Het blijkt dat deze stelpost op dit moment hoger is. Met deze mutatie wordt de stelpost weer op het vastgestelde niveau gebracht.

8

Reserve dekking afschrijvingslasten (correctie)

Van twee journalen is ten onrechte de onttrekking aan deze reserve in de ramingen 2022 en 2023 blijven staan. Het betreft die van de Leidsestraat Venestraat (voor € 40.667 en die van de parkeergarage (voor € 50.500. Deze ommissie wordt hiermee gecorrigeerd. Deze correctie heeft een corrigerende effect op het begrotingssaldo van 2022 en 2023.

Exogene en autonome ontwikkelingen

9

Monitoring verkeersmaatregelen Damcentrum

De raad heeft binnen het pakket “Benutten zoals Bedoeld” besloten tot het plaatsen van digitale informatie panelen (voor “brug open signalering” en “digitale route informatie” (DRIP)). Bij dit besluit was het budget voor investering, beheer en onderhoud en afschrijving voorzien. De raad heeft aangegeven de effectiviteit van beide typen panelen te willen monitoren. De kosten voor deze monitoring waren niet voorzien. Daarom wordt voorgesteld voor de monitoring van de effectiviteit van deze panelen voor de jaren ’21 en ‘22 een bedrag van € 20.000 op te nemen in de begroting.

10

Ontwikkeling jeugdzorg

Per 1 januari 2022 wordt het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet aangepast. Hiermee is de verwachting dat de jeugdzorguitgaven voor voogdij en 18+ vanaf 2022 met circa € 4.1 mln .dalen. Daarnaast heeft de gemeente te maken met stijgende jeugdzorgkosten. Op basis van de halfjaarcijfers van 2021 wordt verwacht dat dat het budget zorg in natura in 2021 met circa € 1.5 mln. zal wordent overschreden.Daarnaast is in 2021 sprake van een significante stijging in de uitgaven voor jeugdvervoer. Vanaf 1 januari 2021 is jeugdvervoer geen onderdeel meer van de geconstracteerde jeugdzorg, en is de gemeente zelf verantwoordelijk voor de uitvoering.Hiertegenover staat dat de gemeente vanaf 2022 meerjarig extra middelen ontvangt als compensatie voor het structurele jeugdtekort. In 2022 ontvangt de gemeente circa € 4.7mln via het gemeentefonds. Dit loopt jaarlijks geleidelijk af naar € 2.5mln in 2025.

11

Financiering geactualiseerde begroting

Op basis van de geactualiseerde begroting, de actuele reservestanden en het geactualiseerde meerjareninvesteringsplan is  bepaald wat de gevolgen zijn voor de financiering hiervan en de rentelasten die hieruit voortvloeien.

12

Jaarplan Werk en Inkomen

Begin dit jaar is het jaarplan 2021 vastgesteld. Het jaarplan 2021 bevat de activiteiten op het gebied van Werk en Inkomen die gemeente Leidschendam mede uitvoert voor de gemeenten Wassenaar en Voorschoten. De uitvoeringskosten worden aan de gemeenten toebedeeld naar rato van de gerealiseerde instroom- en uitstroomcijfers. Op basis van de huidige prognose brengt dit over 2022 en 2023 een voordeel met zich mee van circa € 209.000.

13

Rijksbudget BUIG

Het Rijk heeft onlangs het nader voorlopig budget voor de BUIG bekend gemaakt.  De bijstelling van het nader voorlopige macrobudget is een tussenstand, waarin de realisaties van vorig jaar en recente inschattingen van de conjuncturele situatie zijn verwerkt.Het nader voorlopig budget is substantieel lager (circa EUR 1.8 mln) ten opzichte van het voorlopig budget. Er is daarentegen in 2021 een verbetering zichtbaar in de nettobijstandsuitgaven ten opzichte van de begroting. Het effect op het meerjarenperspectief is geprognotiseerd op basis van de ontwikkeling van de bijstandsaantallen van het gemeentefonds. Het voorlopig macrobudget 2022 wordt normaal gesproken in oktober 2021 bekend gemaakt. De Raad wordt hierover middels een Raadsbrief geïnformeerd.

14

Water- en Rioleringsplan (WRP) 2022-2027

In de begroting zijn de financiele gevolgen van het WRP 2022-2027 verwerkt.

15

Actualisatie bouwleges

De bouwleges zijn geactualiseerd. Een aantal grote projecten zijn doorgeschoven van 2021 naar 2022. Het verwachte effect hiervan is verwerkt in de programmabegroting.

16

Stijging prijzen bouwmaterialen

Door de grote vraag op de bouwmarkt en de wereldwijde prijsontwikkelingen bij grondstoffen en bouwmaterialen krijgt ook de gemeente waarschijnlijk te maken met prijsstijgingen die groter zijn dan de laatste jaren gebruikelijk. Om het verwachte effect van hogere kapitaallasten op de exploitatiebegroting op te vangen wordt een stelpost in de begroting opgenomen.

17

Dividend Stedin

In verband met de extra aankoop van preferente aandelen van Stedin, is het dividend per 2022 structureel met 186.000 euro verhoogd. Het restant regulier dividend is voor 2022 afgeraamd.

18

Wissellocatie Oranje Nassaustraat 1b

De locatie Oranje Nassaustraat 1b wordt gehuurd als tijdelijke onderwijshuisvesting. Halverwege 2021 loopt het contract af. Met het oog op toekomstige onderwijshuisvestingsontwikkelingen wordt de huurovereenkomst verlengd. De daarmee samenhangende kosten worden in de programmabegroting 2022-2025 opgenomen.

19

Verkiezingen 2022-2025

De begroting voor toekomstige verkiezingen is structureel geactualiseerd.

20

Beheer en exploitatie vastgoed

In de 1e tussentijdse rapportage van 2021 zijn de ramingen de Waterlelie bijgesteld. De structurele effecten worden middels deze mutatie in de begroting 2022-2025 verwerkt.

Meicirculaire / algemene uitkering

21

Meicirculaire 2021

De inkomsten uit de algemene uitkering zijn op basis van de meicirculaire geactualiseerd. De effecten hiervan op het begrotingssaldo zijn in beeld gebracht en eerder aan de raad gecommuniceerd (ibabs 2384).

Deze pagina is gebouwd op 11/22/2021 15:38:28 met de export van 11/19/2021 14:04:14