Financiële Begroting

Gemeentefonds

De uitkeringen uit het gemeentefonds in de programmabegroting 2022-2025 zijn berekend op basis van de meicirculaire gemeentefonds 2021. In de meicirculaire is de gemeente geïnformeerd over de omvang en mutaties van de uitkeringen uit het fonds. Deze uitkeringen vormen de grootste inkomstenbron voor de gemeente. De eventuele financiële gevolgen uit de septembercirculaire gemeentefonds 2021 worden meegenomen in de Nota van wijziging. Deze wordt tegelijkertijd met de conceptprogrammabegroting 2022-2025 in de gemeenteraad behandeld. De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn voor de planperiode 2022-2025 geraamd op:

Uitkeringen gemeentefonds

2022

2023

2024

2025

A. Algemene uitkering

Algemene uitkering

                 125.558

                 125.050

                 126.054

                 127.989

Inkomstenmaatstaven

                 -11.097

                 -11.221

                 -11.341

                 -11.453

BTW-compensatiefonds

                         440

                         440

                         440

                         440

Suppleties

                       -155

                       -155

                       -155

                       -155

Subtotaal Algemene uitkering

            114.746

            114.113

            114.998

            116.821

B. Decentralisatie-uitkeringen

Breder impuls combinatiefuncties

                         350

                         350

                         350

                         350

Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving

                           41

                           41

                           41

                           41

Gezond in de stad

                           16

 n.v.t.

 n.v.t.

 n.v.t.

Sociale acceptatie van LHBT-emancipatiebureau

                           20

 n.v.t.

 n.v.t.

 n.v.t.

Voorschoolse voorziening peuters

                         115

                         115

                         115

                         115

Armoedebestrijding kinderen

                         346

                         346

                         346

                         346

Maatschappelijke begeleiding

                         152

                         103

                         103

                         103

Versterking omgevingveiligheidsdiensten

                           11

                           11

                           11

 n.v.t.

Subtotaal Decentralisatie-uitkeringen

                1.051

                  966

                  966

                  955

C. Integratie-uitkeringen

Inburgering

                  328

                  335

                  326

                  316

Participatie

                     3.094

                     3.074

                     2.983

                     2.954

Voogdij 18+

                     2.440

                     1.890

                     1.890

                     1.890

Subtotaal Intehgratie-Uitkeringen

                5.863

                5.300

                5.200

                5.160

D. Stelposten

Stelpost Uitkomsten onderzoek Jeugdzorg

                4.700

                4.000

                3.800

                3.500

Subtotaal Stelposten

                4.700

                4.000

                3.800

                3.500

Totalen

            126.359

            124.379

            124.964

            126.437

Bedragen x € 1.000 

Algemene uitkering

De groei van de algemene uitkering in de periode 2022-2025 wordt voor een belangrijk deel bepaald door de toename van het aantal woningen en inwoners. Door de toename van de WOZ- waarde loopt ook de korting via de inkomstenmaatstaf op. Het gemeentefonds wordt gecorrigeerd voor baten uit OZB, uitgaande van het landelijk gemiddelde OZB-tarief.   

Onderdeel van de algemene uitkering is de raming van de inkomst vanwege  verwachte onderbesteding van het BTW compensatiefonds (BCF). Hierbij is het toegestaan om deze inkomsten te ramen op het niveau van de laatste afrekening. In 2020 is de definitieve onderbesteding landelijk vastgesteld op € 192,6 mln.  Op basis van het gemeentelijk aandeel in het gemeentefonds, zou gemeente Leidschendam-Voorburg € 770.000 aan inkomsten mogen ramen. Door de corona crisis was 2020 geen representatief jaar. Gemeenten hebben door omstandigheden veel minder kunnen investeren dan zij aanvankelijk van plan waren. Daardoor is in 2020 ook minder aan BTW betaald en minder bij het compensatiefonds gedeclareerd. Om die reden is bij het bepalen van de structurele inkomsten uit het BCF vanwege onderbesteding niet uitgegaan van het referentiejaar 2020, maar is vanuit behoedzaamheid  geraamd op het niveau van de gerealiseerde onderbesteding 2019. Dat komt neer op € 440.000 per jaar

Decentralisatie-uitkeringen

Decentralisatie-uitkeringen kennen vaak een beperkte looptijd. Dit verklaard waarom de totale inkomsten uit decentralisatie-uitkeringen in de periode 2022-2025 aflopen. Een aantal decentralisatie-uitkeringen, zoals gezond in de stad, sociale acceptatie van LHBT emancipatiebeleid en versterking omgeving veiligheidsdiensten lopen de komende jaren af. De decentralisatie-uitkering maatschappelijke begeleiding is afhankelijk van de instroom van het aantal statushouders in de gemeente.

Integratie-uitkeringen
Het totaal aan inkomsten aan integratie-uitkeringen neemt in de periode 2022-2025 langzaam af. In 2022 wordt verwacht dat de afsluitende compensatieregeling voogdij-18+ over de jaren 2020 en 2021 tot € 0,5 mln. inkomsten zal leiden. Daarna dalen de inkomsten uit integratie-uitkeringen vooral door de afname van het participatiebudget. Onderdeel van dit participatiebudget is de normvergoeding die de gemeente ontvangt voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Hierbij is sprake van een sterfhuisconstructie. Het budget loopt dan ook gelijk af met de uitstroom van het aantal Wsw-ers.

Stelpost extra middelen jeugd
In de meicirculaire waren de financiële consequenties van de uitspraak van de arbitragecommissie van Zwol nog niet uitgewerkt. De belangrijkste conclusie in het rapport van de arbitragecommissie was dat jeugdzorg moest worden beschouwd als een taak die door de gemeenten in medebewind werden uitgevoerd. Bij taken die door gemeenten in medebewind worden uitgevoerd dienen alle kosten door het rijk te worden gedekt.

Inmiddels heeft de arbitrage uitspraak geleid tot een nader overleg tussen de VNG en staatssecretaris Blokhuis. Alle partijen , BZK en VNG zijn het eens over de omvang van het structurele tekort van € 1,8 miljard. Dit bedrag vormt het basisuitgangspunt voor verdere afspraken tussen BZK en de VNG. Het gesprek heeft geresulteerd in de toezegging van de staatssecretaris dat de gemeente bij de Miljoenennota 2021 ( lees septembercirculaire 2021) mogen rekenen op een verhoging van het macro-jeugdbudget met € 1,3 miljard in 2022. Het aandeel van gemeente Leidschendam-Voorburg bedraagt ca. 0,37%, Dit komt neer op € 4,7 miljoen extra budget in 2022,

Het Rijk, VNG en IPO hebben daarnaast de afspraak gemaakt dat de gemeenten in de jaarschijven 2023 tot en met 2025 van de meerjarenraming de bedragen onder de Hervormingsagenda van de Commissie van Wijzen als stelpost mogen opnemen in de begroting. Vanuit behoedzaamheid en in het licht van de afspraken rond de Hervormingsagenda dat gemeenten ook zelf kostenbesparende maatregelen kunnen nemen,geldt hiervoor een maximum van 75% van het deel dat gemeenten op basis van de verdeling zouden krijgen. Dit betekent voor gemeente Leidschendam-Voorburg:

2023

2024

2025

Bedrag uit financiële tabel samenvatting oordeel commissie van Wijzen

 €  1.451.000.000

 € 1.365.000.000

 € 1.258.000.000

Maximaal op te nemen bedrag 75%:

 €  1.088.250.000

 € 1.023.750.000

 €    943.500.000

Aandeel Leidschendam-Voorburg

0,37%

0,37%

0,37%

Stelpost inkomsten extra middelen jeugd

 €        4.000.000

 €        3.800.000

 €        3.500.000

Vooruitlopend op de besluitvorming van een nieuw kabinet hebben het Rijk en de VNG zich gecommitteerd aan de Hervormingsagenda om te komen tot een combinatie van een set van maatregelen en een financieel kader waarmee een structureel houdbaarder jeugdstelsel wordt gerealiseerd. Daarmee is de stelpost geen budgettaire garantie. Een nieuw kabinet zal moeten besluiten over de structurele financiën en noodzakelijke aanpassingen aan het jeugdhulpstelsel om de jeugdzorg in de toekomst effectief en beheersbaar te houden.

Deze pagina is gebouwd op 11/22/2021 15:38:28 met de export van 11/19/2021 14:04:14