Algemeen

Leeswijzer

In het deel Algemeen worden onder de samenvatting de keuzes weergegeven die met deze begroting gemaakt worden en is ‘in Begroting in 1 oogopslag’ te zien wat de gemeente ontvangt en waar het geld aan wordt uitgegeven.

In de programma’s is, per taakveld, te zien wat de gemeente in 2022 gaat doen. Elk programma begint met een korte omschrijving van het programma, geeft een toelichting op de taken van de gemeente die onder het programma vallen en beantwoordt de vraag wat de gemeente binnen dit programma wil bereiken. Daarna volgen per taakveld de antwoorden op de vragen wat gaan we daarvoor gaan doen en wat dat gaat kosten. Onderdeel van de programmastructuur zijn de speerpunten uit de doelenboom. De raad heeft het college opdracht gegeven om in de begroting tot scherper geformuleerde speerpunten te komen. Het college is zich hiervan bewust en spiegelt nieuwe speerpunten aan dit raadsvoorstel. Waar mogelijk zijn bestaande speerpunten reeds aangescherpt.

In de afzonderlijke paragrafen zijn de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen.

Onder het kopje financiële begroting staan het financieel perspectief 2022-2025, de uitgangspunten van het financiële beleid, de baten en lasten, het investeringsplan 2022-2025, informatie over het gemeentefonds, het eigen en vreemd vermogen en een overzicht van de reserves en voorzieningen.

Onder doelen staan de beleidsdoelstellingen die aangeven wat de gemeente wil bereiken. Hieronder zijn dezelfde beleidsspeerpunten terug te vinden, maar nu gekoppeld aan het doel waaraan ze bijdragen. Wanneer één speerpunt aan meerdere doelstellingen bijdraagt, is dit speerpunt onder meerdere doelstellingen terug te vinden.

In de bijlagen staan de onderwerpen vermeld, die van invloed zijn op alle programma’s. Hier staat o.a. informatie over de incidentele baten en lasten, de verdeling van de personeelskosten over de taakvelden en de investeringen van de gemeente.

Toelichting programma's
In deze begroting zijn per programma de bijbehorende taakvelden opgenomen. Per taakveld zijn de ontwikkelingen, speerpunten van het beleid en verbonden partijen te vinden. De indeling in taakvelden is voorgeschreven door de Rijksoverheid. Het is mogelijk dat er geen tekst staat bij verbonden partijen of speerpunten onder een taakveld. Dit betekent dat er geen verbonden partij of speerpunt aan dit taakveld is gekoppeld, of geen speerpunt is genoemd waar in 2022 extra aandacht naar uit gaat. De reguliere werkzaamheden die onder dit taakveld vallen, zullen gewoon worden uitgevoerd, maar staan niet allemaal beschreven in de programmabegroting. De tekst sluit aan bij wat de gemeente daadwerkelijk gaat doen in 2022. Er is per taakveld op hoofdlijnen beschreven wat de baten en lasten inhouden. Aansluitend op elk programma is er een financiële samenvatting met daarin analyses op taakveldniveau. In de analyses wordt de begroting van 2022, op hoofdlijnen vergeleken met de begroting van 2021. In de baten en laten worden in principe alleen verschillen groter dan € 100.000 verklaard.

Deze pagina is gebouwd op 11/22/2021 15:38:28 met de export van 11/19/2021 14:04:14