Paragrafen

Duurzaamheid

De gemeente wil grote stappen zetten op het terrein van duurzaamheid en energietransitie. Op basis van het bestedingsplan van de bestemmingsreserve duurzaamheid en energietransitie worden middelen, de komende vier jaar via jaarschijven, ingezet voor vier sporen, te weten verduurzaming gemeentelijk vastgoed, verduurzaming onderwijsvastgoed, de wijkaanpakken en bewonersinitiatieven. De Gemeentelijke subsidie groen dak en isolatie en korting op de rente bij een energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds vallen onder het spoor bewonersinitiatieven. In 2022 is de verduurzaming van twee gemeente panden voorzien. Met het onderwijsveld zullen nadere afspraken worden gemaakt voor de inzet van de daarvoor gereserveerde middelen en van een planning worden voorzien. Op basis van een opgesteld plan van aanpak start de gemeente in 2022 met de gesprekken met inwoners en andere stakeholders in de eerste transitiewijken. De gesprekken zullen uiteindelijk leiden tot een maatwerk aanpak per wijk. Op basis van het bestedingsplan is extra geld beschikbaar gekomen om inwonersinitiatieven te ondersteunen die gericht zijn op de verduurzaming van hun woning. Veel tijd en aandacht wordt besteed aan het opbouwen van samenwerkingsrelaties met inwoners, corporaties, VVE’s en andere stakeholders zoals Dunea, Stedin, commerciële verhuurders, de Haagse Hoge School, andere overheden enz. De gemeente zet in op de het vergroten van interne kennis op het terrein van duurzaamheid maar benut daar waar nodig ook externe deskundigheid door middel van gerichte opdrachten. Naast het bestedingsplan van de bestemmingsreserve die hoofdzakelijk worden ingezet voor de energietransitie zijn ook beperkt middelen beschikbaar voor andere initiatieven die bijdragen aan de verduurzaming van de gemeente. Deze middelen zijn verspreid in de begroting terug te vinden het begeven zich op het terrein van het toepassen van duurzaamheid in al het gemeentelijk beleid. Het betreft onder meer de toepassing van Ledverlichting, elektrificatie van het wagenpark, het bevorderen van duurzame mobiliteit, vergroening van de gemeente onder meer door steenbreek, maatschappelijk verantwoord inkopen en dergelijke.

Duurzaamheid

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Verduurzaming onderwijsvastgoed

433

433

433

433

394

Overige uitgaven duurzaamheid

168

47

47

47

47

Klimaatbeleid: duurzame energie

119

98

98

98

98

Klimaatbeleid: gemeent.gebouwen en voorz

85

81

52

44

54

Wijkaanpakken verduurzaming

820

820

820

820

1.042

Bewonersinitiatieven verduurzaming

400

400

400

400

333

Verg. rentekorting duurzaamheidslening

0

100

100

100

100

Subsidies duurzame maatregelen

0

150

150

150

150

Totaal

2.024

2.129

2.100

2.092

2.219

Bedragen x € 1.000

In bovenstaande tabel zijn de kredieten voor het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen niet opgenomen. Deze zijn verwerkt in het investeringsplan.

Deze pagina is gebouwd op 11/22/2021 15:38:28 met de export van 11/19/2021 14:04:14