Bijlagen

Doorlichten begroting

Jaarlijks wordt de begroting doorgelicht. Onder de noemer "Arendsoog" worden overbodige budgetten uit de begroting gehaald. Aan de andere kant worden budgetten verhoogd, waar onderbouwd tekorten kunnen worden verwacht. Het betreft hier regulier beleid. Onderstaand overzicht geeft een opsomming van de posten die vanaf 2022 (structureel) zijn aangepast in de begroting. In de kadernota is € 0,6 mln. verwerkt. De posten die na de kadernota inzichtelijk zijn geworden, zijn per saldo in de programmabegroting verwerkt.

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Actie arendsoog verwerkt in de kadernota

-600.000

-600.000

-600.000

-600.000

Actie arendsoog verwerkt in de programmabegroting

-69.893

-81.091

-61.467

-96.720

Personeel en Organisatiebeheer

100.000

100.000

Legen afvalbakken

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

Fietsparkeren en snelheid remmende maatregelen

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

Kostenverhaal

-103.000

-103.000

-103.000

-103.000

Stelpost kapitaallasten Bereikbaar Stompwijk

200.000

200.000

200.000

200.000

Oud- en nieuwviering 

20.000

20.000

20.000

20.000

Vaste bijdrage deelnemersovereenkomst met de SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland)

-3.750

-3.750

-3.750

-3.750

Project snippergroen

-25.000

-25.000

-25.000

Sociale Recherche

16.000

16.000

16.000

16.000

Graffitybestrijding

7.000

7.000

7.000

7.000

Onderhoud brandkranen

23.200

23.200

23.200

23.200

Steenbreek

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

Verzekeringspolis Vrijwilligers

9.788

9.788

9.788

9.788

Terugontvangen subsidies

150.000

150.000

150.000

150.000

Kansrijke start

-12.503

Databeheerder 

-28.000

-28.000

-28.000

-28.000

Plantsoenbanken

10.000

10.000

10.000

10.000

Onderhoud gemalen (opp.water)/fonteinen

6.775

6.775

6.775

6.775

Onderhoud motorisch gereedschap

10.000

10.000

10.000

10.000

Uitvoering composteringsterrein

21.643

21.643

21.643

21.643

Toerekening leerplicht

17.636

17.636

17.636

17.636

bouwspeelplaats Prinsenhof

-6.515

-6.515

-6.515

-6.515

Parkeergarage Rijnlandstraat Noord

15.000

15.000

Herberekening FLO overgansrecht Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)

-1.604

-37.382

-5.006

-11.253

SPUK-uitkering 2021 structureel

150.000

150.000

150.000

150.000

Platformeconomie

15.000

Schoolzwemmen

33.000

13.000

13.000

13.000

Inkomensregelingen

140.000

140.000

140.000

140.000

OGGZ

50.000

50.000

50.000

50.000

Langer Zelfstandig Wonen

29.996

29.996

29.996

29.996

Beëindiging robot Elvie

15.000

15.000

15.000

Leegstandbeheer

-51.973

Actualiseren opbrengsten Afvalstoffenheffing

-89.223

-94.223

-31.223

277

Kadavers

-10.457

-10.457

-10.457

-10.457

Gemeenteraadsverkiezingen

-22.500

Stelpost ambtelijke uren

-3.067

-3.067

-3.067

-3.067

Doorlichting programmabegroting Veiligheidsregio Haaglanden

47.447

47.447

47.447

47.447

 

Deze pagina is gebouwd op 11/22/2021 15:38:28 met de export van 11/19/2021 14:04:14