Financiële Begroting

Reserves

Algemene reserve vrij besteedbaar

Deze reserve is onderdeel van de weerstandscapaciteit. Op deze reserve rusten geen claims, de middelen zijn vrij besteedbaar.

De mutaties 2022 bestaan uit:

Onttrekkingen:
•   Budget ten behoeve van invoeringskosten Omgevingswet (€ 62.685) conform 1e Turap 2021
•   Budgetten in het kader van fasering prioriteiten 2021 € 513.000) conform Kadernota 2022 – 2025
•   Rente tijdens de bouw tot en met 2021 van Bereikbaar Stompwijk (€ 551.522) correctie stand reserve Bereikbaar Stompwijk

Algemene reserve met bufferfunctie

De algemene reserve met bufferfunctie is bestemd voor het opvangen van financiële gevolgen van calamiteiten en risico’s (exclusief die van grondexploitaties). De reserve vormt een belangrijk deel van de weerstandscapaciteit.

In 2022 zijn er geen mutaties.

Reserve bereikbaarheid Stompwijk

De reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten die samenhangen met de investeringen in de renovatie van de Stompwijkseweg, de dr. Van Noortstraat en de aanleg van de Verbindingsweg.

De mutaties 2022 bestaan uit:

Toevoeging
•   In verband met correctie van rente tijdens de bouw (€ 551.522)

Onttrekkingen:
•   Overheveling investeringen van dr. van Noortstraat en VAT kosten (totaal € 7.753.000)

Reserve stedelijke vernieuwing

Deze reserve is bestemd voor Stedelijke vernieuwing. Stedelijke vernieuwing is een programmatische aanpak die verbindingen legt tussen verschillende beleidsterreinen (o.a. wonen, welzijn, duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling en wijkgericht werken) om zo een impuls te geven aan de leefbaarheid in de wijken en buurten.

Geen mutaties.

Reserve dekking afschrijvingslasten

De reserve is voor de dekking van afschrijvingslasten van (geactiveerde) investeringen die in overeenstemming met de besluitvorming ten laste van éénmalige middelen komen.

De mutaties 2022 bestaan uit:

Toevoegingen:
•   Overheveling vanuit de reserve Bereikbaar Stompwijk in verband met de investeringen van dr. Van Noortstraat en de VAT kosten (totaal € 7.752.000)
•   Overheveling vanuit de reserve Bereikbaarheid in verband met de investering  parkeergarage Rijnlandstraat Noord (€ 2.135.000)
•   Overheveling vanuit de reserve Duurzaamheid en Energietransitie in verband met de investering duurzaamheid schoolgebouwen (€ 222.500) conform aangenomen motie bij de vaststelling bestedingsplan Duurzaamheid en Energietransitie

Onttrekkingen:
•   Afschrijvingslasten van afgesloten projecten (€ 1.403.000)

Reserve herwaardering activa

Deze reserve is ingesteld naar aanleiding van de stelselwijziging afschrijving activa. De afschrijving van de activa is in 2010 omgezet van een lineaire naar een annuïtaire afschrijving. Dit geeft na verloop van tijd hogere lasten die gedekt worden door deze reserve.

De mutatie 2022 bestaat uit:

Onttrekking:
•   Bijdrage in hogere afschrijvingslasten (€ 450.000)

Reserve verevening sociale woningbouw

De reserve Verevening sociale woningbouw voor de financiële bijdragen en onttrekkingen in het kader van de realisatie van 30% sociale woningbouw. Indien in woningbouwplannen in Leidschendam-Voorburg minder dan 30% of geen sociale woningen zijn opgenomen, is de projectontwikkelaar verplicht een financiële bijdrage te storten in het vereveningsfonds. Wanneer de projectontwikkelaar juist meer dan 30% sociale woningen wenst te realiseren, dan ontvangt de projectontwikkelaar een bijdrage uit het fonds, mits het saldo van het fonds dit toelaat.

Er zijn geen mutaties in 2022.

Reserve nazorg Rietvink

Werkzaamheden die in het kader van nazorg nog plaats moeten vinden in het project Rietvink.

Nadat de werkzaamheden van de nazorg aan de Rietvink afgerond zijn (naar verwachting eind 2021) zal de investering afgesloten worden en wordt met ingang van 2022 gestart worden met de afschrijving van deze investering. Aangezien de afschrijvingen van deze investering volledig gedekt worden uit de reserve dekking afschrijvingen (RDA) wordt de reserve Nazorg Rietvink ter dekking van deze lasten in 2021 toegevoegd aan de RDA (Reserve Dekking Afschrijvingslasten).

Langer zelfstandig Wonen

Betere ondersteuning en zorg thuis, hulp aan mantelzorger en vrijwilligers, meer geschikte woningen voor ouderen.

De mutaties 2022 bestaan uit:

Onttrekkingen:
•   Budgetten ten behoeve van collectieve woningaanpassing € 900.000). (innovatieve) woonzorgvormen en flexwoningen (€ 250.000), doorstroming naar passende woning (€ 60.000), inzet flatcoach (€ 60.000) en uitbreiding noodwoningen (€ 40.000); totaal € 1.310.000 conform afzonderlijk raadsbesluit over vaststelling  bestedingsplan

Nadere toelichting:
Het mogelijk maken dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen in Leidschendam-Voorburg vereist investeringen op korte en lange termijn. Bij de vaststelling van de programmabegroting 2021-2024 is op basis van de Nota van wijziging 2021-2024 een bedrag van € 10 miljoen gestort in de nieuwe bestemmingsreserve Langer zelfstandig wonen. Op 13 juli 2021 is het bestedingsplan van de bestemmingsreserve door de raad vastgesteld. Met de vaststelling van het bestedingsplan wordt richting gegeven aan de inzet van de middelen uit de bestemmingsreserve over een langere periode.
Deze inzet richt zich op het zoveel mogelijk toegankelijk maken van woningen en woongebouwen. In aanvulling op de bij Wmo geregelde woningaanpassing wil de gemeente het instrument blijverslening ontwikkelen voor alle senioren in Leidschendam-Voorburg. Tevens stuurt de gemeente op de totstandkoming van woonzorgvormen en flexwoningen als tussenvorm tussen het wonen in een zorginstelling en zelfstandig wonen. Tegelijkertijd zet de gemeente in op extra aanvullende begeleiding thuis door middel van de aanstelling van doorstroommakelaars en flatcoaches.

Herstelbeleid

Leidschendam-Voorburg sterker uit de crisis te laten komen door sociale, maatschappelijke en economische interventies te ontwikkelen en implementeren die burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen helpen zich in te stellen op de nieuwe toekomst.

De mutaties 2022 bestaan uit:

Onttrekkingen:
•   Budgetten ten behoeve van eenzaamheid (€ 60.000), intensivering doelgroepaanpak Participatie (€ 390.000), integrale schuldhulpverlening (€ 89.000) en versterken lokale economie - opvolger Economische agenda (€ 170.000); totaal (€ 479.000) conform Nota van Wijziging begroting 2021 - 2024  

Nadere toelichting:
Momenteel wordt gewerkt aan de nadere invulling van het herstelbeleid. Voor de zomervakantie is het raadsvoorstel Opzet herstelbeleid na corona 2022-2025 in de raad behandeld. Daarin is de visie op en kaders van het herstelbeleid na corona 2022-2025 door de raad vastgesteld. Het college zal binnen deze vastgestelde kaders verder vormgeven aan het herstelbeleid. Het uitgewerkte herstelbeleid, inclusief bestedingsplan, zal via een raadsvoorstel in het 4e kwartaal 2021 aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

Bereikbaarheid

De reserve dient ter dekking van de kosten van de realisatie van de aanleg van de parkeergarage Leidschendam Noord en de aanleg van het parkeerterrein Leidsekade-Venestraat.

De mutatie 2022 bestaat uit:

Onttrekking:
•   Overheveling naar de reserve dekking afschrijvingen van de investering parkeergarage Rijnlandstraat Noord (€ 2.135.000)

Mobiliteit

Het bereikbaar houden van Leidschendam-Voorburg.

Er zijn geen mutaties in 2022.

Nadere toelichting:
Het bereikbaar houden van Leidschendam-Voorburg vereist de komende jaren investeringen. Om deze te kunnen dekken is de bestemmingsreserve Mobiliteit van € 19,7 mln. gevormd. Kaders voor de inzet van deze reserve worden ontwikkeld bij de bouwsteen Mobiliteit en bereikbaarheid. Vooruitlopend, maar wel in lijn is op 13 juli 2021 een (deel)bestedingsplan door de raad vastgesteld. Hierin zijn de volgende projecten benoemd:
·   Herprofilering Veursestraatweg
·   Verlengde Velostrada, kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan
·   Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt
·   Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan
Voor ieder van deze vier projecten wordt de raad, na nadere uitwerking, afzonderlijk een raadsvoorstel/-besluit inclusief begrotingswijziging voorgelegd.

Energietransitie en Duurzaamheid

Ter dekking van kosten voor de klimaatopgave om in 2050 CO2 neutraal te zijn.

De mutaties 2022 bestaan uit:

Onttrekkingen:
•   De budgetten ten behoeve van verduurzaming onderwijsvastgoed (€ 432.500), wijkaanpakken (€ 820.000). bewonersinitiatieven (€ 400.000) en verduurzaming schoolgebouwen (€ 222.500) conform vastgesteld bestedingsplan door de raad

Nadere toelichting:
Op 8 juni 2021 is het bestedingsplan van de bestemmingsreserve door de raad vastgesteld. Met de vaststelling van het bestedingsplan wordt richting gegeven aan de inzet van de middelen uit de bestemmingsreserve over een langere periode.  

Onderwijshuisvesting

Ter dekking van de kosten voor de vervangings- en renovatieopgave in het voortgezet onderwijs waar de rijksbijdragen onvoldoende voor zijn.

Er zijn geen mutaties in 2022.

Nadere toelichting:
Goed onderwijs is belangrijk voor onze kinderen. De gemeente heeft een wettelijke taak om zorg te dragen voor adequate onderwijshuisvesting. Goede huisvesting, passend bij de eisen van deze tijd; flexibel in gebruik, schoon, veilig en duurzaam, is een belangrijk maar een kapitaalintensief aspect. De stelpost investeringskrediet voor het voortgezet onderwijs, die gebaseerd is op normbedragen is hiervoor ontoereikend. Een voorstel om deze aan te vullen vanuit de reserve zal pas gedaan worden op het moment dat de definitieve kredietaanvragen voor de scholen in het IHP VO (Integraal HuisvestingsPlan Voortgezet Onderwijs) worden voorgelegd aan de raad.

Deze pagina is gebouwd op 11/22/2021 15:38:28 met de export van 11/19/2021 14:04:14