Algemeen

Bestuurlijke samenvatting

De programmabegroting bevat alle plannen voor het komende jaar en de financiering die daarbij hoort. Met deze samenvatting geven we de plannen en cijfers een gezicht, zodat iedereen zich een algemeen beeld kan vormen van 2022 en de jaren daarna, over het wat, hoe, waarom en hoeveel. Ook vindt u een samenvatting van onze financiële uitgangspunten, ons huishoudboekje.

Sterker uit de crisis
Nu de eerste, directe fase van de coronacrisis achter de rug is, is het tijd voor sociaal en economisch herstel van de samenleving. Niet terug naar de situatie voor corona, maar naar een sterkere samenleving die in de toekomst beter het hoofd kan bieden aan nieuwe uitdagingen.
Het college legt een voorstel neer bij de gemeenteraad hoe dit herstelplan eruit moet zien. Doel is om enerzijds te focussen op groepen inwoners en ondernemers, die door de crisis het hardst getroffen zijn en verder achterop zijn geraakt. En anderzijds kansen die de crisis biedt te pakken om de samenleving en de economie te versterken.

De gewone dienstverlening van de gemeente gaat natuurlijk ook door. Denk aan het uitgeven van rijbewijzen en paspoorten; het verlenen van vergunningen; het onderhouden van openbare ruimte; handhaving op straat en nog veel meer. Inwoners en ondernemers kunnen bij ons terecht.

We zijn er voor kwetsbare inwoners
We blijven een adequaat vangnet bieden aan kwetsbare inwoners. Daarom scherpen we het sociaal kompas aan en bepalen we de focus in het sociaal domein voor de komende jaren. We zorgen ervoor dat inwoners met een bijstandsuitkering gebruik kunnen maken van de voorzieningen waar zij recht op hebben. Daarom gaan we persoonlijk met hen in gesprek. Tijdens dit gesprek is ook aandacht voor een eventueel bredere hulpvraag en voor het tegengaan van (onbedoeld) oneigenlijk gebruik van regelingen.

We geven per 1 januari 2022 uitvoering aan de gedecentraliseerde Wet Inburgering, waarmee we mensen die net in ons land aankomen helpen een volwaardige plek in de samenleving te creëren. Ook geven we invulling aan de decentralisatie van Beschermd Wonen per 1 januari 2022. We zetten stappen in het langer zelfstandig wonen, door het ondersteunen van senioren met de Blijverslening, collectieve woningaanpassing, woonzorgconcepten, de flatcoach, een doorstroommakelaar en noodwoningen.  

De komende jaren geven we Leidschendam-Noord bijzondere aandacht. We werken aan een kansrijkere toekomst voor de inwoners met het programma Sterk voor Noord. Hierin werken we integraal en langjarig aan de verbetering van de wijken, samen met inwoners en maatschappelijke partners.

Prettig wonen voor iedereen
We faciliteren ontwikkelaars en corporaties bij het realiseren van woningen en streven hierbij naar 30% sociale en 20% middeldure huur. In 2022 worden naar verwachting + 550 woningen opgeleverd o.a. het Burgemeester Feithplein, Raadhuisstraat en Van Alphenstraat in Voorburg en Molenpad in Leidschendam. In Leidschendam gaan ook de eerste palen de grond in voor sociale woningbouw aan De Star. Woningbouw in Stompwijk wordt actief gestimuleerd. De regionale samenwerking op ruimtelijk gebied wordt verder versterkt.

We blijven werken aan een betere bereikbaarheid, doorstroming en veiligheid voor voetgangers, fietsers, autoverkeer en openbaar vervoer. We werken in 2022 verder aan lokale en regionale mobiliteitsprojecten, zoals de Velostrada, de herinrichting van de Veursestraatweg en de aanleg van een parkeerterrein in de Zeeheldenwijk. Op basis van de bouwsteen Omgevingsvisie Mobiliteit en Bereikbaarheid starten we ook nieuwe projecten.

Met de Taskforce Mobiliteit Mall of the Netherlands werken we samen met Rijkswaterstaat, Unibail Rodamco Westfield en Metropoolregio Rotterdam Den Haag - Bereik! aan de bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer zodat de Mall én de omliggende wijken bereikbaar blijven. Daarnaast wordt er ingezet op alternatieve mobiliteit, zoals het openbaar vervoer of de fiets om betere bereikbaarheid te stimuleren. De gemeente blijft met omwonenden in gesprek over verkeer en parkeren om daar waar nodig maatregelen te nemen.

We werken in 2022 verder aan een goede onderwijshuisvesting, zodat ieder kind les krijgt in een schoolgebouw dat past bij de eisen van deze tijd: schoon, veilig en duurzaam, maar ook flexibel in gebruik. Komend jaar leveren we middelbare school Veurs Voorburg op, start de nieuwbouw van Integraal Kind Centrum (IKC) Heeswijk en breidt Montessorischool Nieuw Vreugd en Rust uit met twee klaslokalen.

Een vellige gemeente
Het actieprogramma Veiligheid 2022 is de laatste in deze beleidscyclus. In 2022 wordt het Integraal Veiligheidsbeleid herijkt; de uitkomsten van de Integrale Veiligheidsmonitor 2021 worden betrokken bij het opstellen van het nieuwe Veiligheidsbeleid. Er wordt uitvoering gegeven aan het nieuwe Damoclesbeleid, dat de basis vormt voor de ketenaanpak van drugs gerelateerde criminaliteit. De leefomgeving kan hierdoor beter worden beschermd tegen overlast van drugspanden.
Met de invoering van het digitaal opkopersregister zetten we in 2022 een stap in een doelmatigere aanpak van heling. Verder blijven we met onze ketenpartners in het Veiligheidshuis inzetten op het voorkomen van overlast van personen met verward gedrag.

Ruimte om te ondernemen
Met de ambitie om tot 2040 4.500 tot 5.000 woningen bij te bouwen, zijn er voorzieningen en werkgelegenheid nodig om de nieuwe bewoners te faciliteren. De werkgelegenheid en het voorzieningenniveau moet meegroeien met de woningbouwopgave. In de bouwsteen Economie & Bedrijvigheid wordt de economische ambitie tot 2030 geformuleerd.
Ook in 2022 blijven we inzetten op het versterken van de lokale economie. Er is speciale aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis op zzp-ers en detailhandel. We helpen de retailondernemers met diverse vraagstukken, zoals het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Dit doen we via de Retail Innovatie & Experience Campus. Daarnaast ondersteunen we de kernwinkelgebieden als geheel. Dat doen we onder meer door het verkennen van het mogelijk compacter maken van Huygenskwartier en Leidschendam Centrum als (kern)winkelgebieden, het vernieuwen van winkelcentrum De Julianabaan, en ondersteuning bieden bij het herpositioneren in de nasleep van de coronacrisis.

Grote stappen zetten in duurzaamheid, energie en milieu
In 2021 worden de Regionale en Lokale Energiestrategie (RES en LES) en de Warmtetransitie Visie vastgesteld. Op basis van het bestedingsplan duurzaamheid en energietransitie zetten we in 2022 vol in op de dialoog met de eerste wijken om te komen tot een aanpak per wijk richting aardgasvrij wonen. We bereiden ons voor op de effecten van klimaatverandering, bijvoorbeeld op de bui van de eeuw. Dit doen we door het opstellen van een nieuw water- en rioleringsplan, dat rekening houdt met deze ontwikkelingen. Bij het ontwerpen van openbare ruimte wordt beplanting beter ingezet om hittestress te voorkomen. We geven het goede voorbeeld door ons eigen vastgoed verder te verduurzamen.

Deze pagina is gebouwd op 11/22/2021 15:38:28 met de export van 11/19/2021 14:04:14